Der findes en printvenlig udgave af vores love på forsiden.

 

Love for

Dyrehavegård Grundejerforening


§ 1 Foreningens navn og formål.


Stk. 1.
Foreningens navn er Dyrehavegård Grundejerforening.

Stk. 2.
Foreningens formål er at repræsentere grundejerne, der er medlem af Dyrehavegård Grundejerforening, i alle spørgsmål, der gør fælles optræden formålstjenligt, og hvor fælles økonomiske interesser gør det naturligt at lade foreningen træde til.


§ 2 Medlemmer.

Stk. 1.
Enhver parcel/husstand som bor i foreningens område, er pligtig til at være medlem af Dyrehavegård Grundejerforening. Til foreningens betales et årligt kontingent.

Stk. 2.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For kontingentrestancer og andre ydelser til foreningen, har grundejerforeningen automatisk tinglyst panteret i ejendommen.

§ 3 Stemmeret m.m.

Stk. 1.
Stemmeret på generalforsamlingen har hver husstand i foreningen og som har betalt kontingent til foreningen.
Stk. 2.
Hver tilsluttet husstand har en stemme i foreningen og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4 Generalforsamling.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ind udgangen af september måned. Dagsorden for denne skal mindst indeholde:
1 Valg af dirigent.
2 Aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
3 Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4 Fremlæggelse af budget til orientering.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelse.
7 Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
8 Valg af 2 revisorer.
9 Valg af 1 revisorsuppleant.
10 Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag til behandling under dagsordens punkt 5 skal være skriftligt og være foreningen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, en generalforsamling har bestemt det, eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden

Stk. 5.
Ordinær / ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Stk. 6.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Når et medlem forlanger det, skal det være skriftligt. Til vedtagelse af et forslag til ændring af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 7.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og dirigent.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.
Formanden vælges på lige årstal mens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.
Valgbare er kun medlemmer af foreningen samt medlemmers ægtefæller/samlever.

Stk. 4.
Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten. Findes ingen suppleant, fortsætter bestyrelses til næste generalforsamling.

Stk. 5.
Dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til suppleantvalg, hvis bestyrelsen er under 2 medlemmer, eller hvis den resterende bestyrelse beslutter dette.

§ 6. Foreningens virke.

Stk. 1.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender.

Stk. 2.
Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte anledning hertil findes at foreligge, samt når 1 bestyrelsesmedlem begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og kassereren er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3.
Der udfærdiges referat over afholdte bestyrelsesmøder.

Stk. 4.
Foreningens forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved salg og pantsætning kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 5.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i forhandlinger eller afstemninger om en sag, hvori han eller hans familie har særinteresser.

§ 7. Regnskab og revision.

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

§ 8. Opløsning.

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med Nyborg Kommune godkendelse, og det vil være en betingelse, at de offentlige retslige forpligtelser, som påhviler foreningen, forinden er løst på anden måde. Den ophævende generalforsamling tager samtidig stilling til, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Stk. 2.
I det omfang, foreningen har påtaget sig forpligtelser overfor det offentlige, er ethvert medlem forholdsmæssigt forpligtet til betaling af de dermed forbundne ydelser. Idet det omfang sådanne ydelser ikke betales kontant, gives forening pant i medlemmets ejendom for medlemmets anpartsforpligtelsen. Såfremt den pantsættende forpligtelse ikke er tinglyst på ejendommen ved medlemskabets indtræden, skal bestyrelsen påse, at tinglysning finder sted.

Således vedtaget den 29.09.1976, den 27.09.1994, 28.09.2011, den 20.09.2017 og den 27.09.2021