Hækklipning/ukrudtsbekæmpelse og Hegn

Det er alene Grundejerens forpligtelse

Naturen er dejlig, men ved vore veje er vi nødt til at overholde visse regler.

Grundejere har pligt til at holde hække og levende hegn studsede, så bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Det er også vigtigt af holde klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen, og forringer dermed trafiksikkerheden, hvis hække og bevoksning helt ellers delvist dækker skilte og lamper.

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden, på ejerens bekostning, lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

Det er også grundejerens pligt at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer og at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.

Hegnslovens § 11, stk. 1

Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af Hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Hvor høj må en hæk være, der står i skel:

Hegnsloven siger Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter

Træer og buske bør beskæres således at:

  • Fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen er mindst 4,2 m.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter er mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Kommunen kan dog kræve andre frihøjder end ovenstående, hvis det i konkrete tilfælde er nødvendigt af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 103, stk. 2 og Privatvejslovens § 61, stk. 2 kræve beplantning beskåret såfremt dette vurderes at være til fare eller gene for færdslen.